Đánh giá trình độ
Tiếng Anh chuẩn Châu Âu

Bạn muốn biết trình độ tiếng Anh của mình nằm ở mức độ nào theo tiêu chuẩn châu Âu? Thực hiện ngay bài kiểm tra được thiết kế theo chương trình của Đại học Cambridge và nhận đánh giá chính xác trình độ ngoại ngữ hiện tại của bạn theo thước đo CEFR*

HƯỚNG DẪN

Bài kiểm tra có tổng cộng 25 câu
Bạn không thể quay lại để thay đổi câu trả lời
Kết quả sẽ được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn CEFR

.
1
Chát với LIAM